Jan 28, 2020   2:44 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Title of topic in English: Self-combustion synthesis of bioceramics
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Veteška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Veteška, PhD.
Summary: Åkermanit (Ca2MgSi2O7) a príbuzné kremičitany patria medzi materiály s veľkým potenciálom na aplikácie v medicíne. V posledných rokoch sa im venuje veľká pozornosť kvôli ich bioaktívnym vlastnostiam, avšak často pri jeho syntéze vznikajú aj iné kremičitanové fázy ako diopsit, merwinit a pod. Bežne sa takéto materiály pripravujú konvenčnými syntéznymi postupmi (reakcia v tuhej fáze, sol-gél, rozprašovacia pyrolýza), avšak v týchto prípadoch je spravidla možné pripraviť iba zmesi åkermanitu s príbuznými fázami (diopsit, merwinit), pričom podiel sekundárnych fáz sa mení v závislosti od použitého syntézneho postupu. Cieľom práce je pripraviť materiály so zložením åkermanitu z prekurzorov pomocou tzv. self-combustion/self-ignition metódy pri ktorej dochádza k riadenému samovznieteniu prekurzorov počas syntézy. Pripravené materiály budú charakterizované z hľadiska ich zloženia, štruktúry a bioaktivity.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.