28. 1. 2020  7:11 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Názov témy anglicky: Conductivity of transparent electrodes for organic electronics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Abstrakt: Príprava vrstiev z komerčnej disperzie vodivého polyméru polytiofénu (PEDOT:PSS) s aplikáciou prídavných rozpúšťadiel, tzv. sekundárnych dopantov a tiež nanočastíc (sadze, grafit, grafén, TiO2, ZnO, BaTiO3...) s cieľom získania vysoko vodivých a transparentných vrstiev pre aplikáciu v novej organickej elektronike, najmä v senzoroch, fotovoltických, optoelektronických a svietivých (OLED) systémoch. Homogenizácia disperzií, vplyv ultrazvuku a ovrstvovacieho procesu na výsledné vlastnosti vysušených vrstiev, ako sú homogenita vrstvy, hrúbka, elektrická vodivosť, transparentnosť a absorpcia v spektrálnych oblastiach UV-Vis, a IČObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.