11. 12. 2019  4:52 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fotochrómne koloranty
Názov témy anglicky: Photochromic colorants
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Termínom fotochromizmus sa označujú vratné reakcie, pri ktorých aspoň v jednom smere dochádza vplyvom svetla k štrukturálnej zmene látky, čo je spojené s jej farebnou zmenou. Vratná reakcia môže prebehnúť fotochemicky alebo termicky. Fotochromické materiály poskytujú široké možnosti využitia (inteligentné obaly, okuliare, okná, textílie, expozimetre, záznam informácie, solárne systémy). Práca je zameraná na štúdium kolorimetrických a spektrálnych vlastností vybraných fotochrómnych zlúčenín, používaných v rôznych priemyselných odvetviach.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.