29. 3. 2020  3:46 Miroslav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického merania
Názov témy anglicky: Testing of the software tool for processing of the absolute gravity measurements
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt: Na Katedre geodetických základov bol vytvorený počítačový program, v prostredí Matlab, na spracovanie absolútneho gravimetrického merania, ktorý je určený na spracovanie a analýzu meraní mechanických balistických absolútnych gravimetrov. Cieľom bakalárskej práce je porovnať výsledky tohto programu s komerčným programom g9, analyzovať prípadné rozdiely vo výsledkoch a tým tento program otestovať. V prípade zistenia štatisticky významných rozdielov by práca mala skúmať a odhaliť zdroj nezhody. Porovnané by mali byť najmä hodnoty odchýlok (rezíduí) reálnej meranej dráhy od ideálnej dráhy voľného pádu, ich smerodajné odchýlky, hodnoty absolútneho tiažového zrýchlenia získaného z jedného pádu, z jednej série a z celého merania s ich smerodajnými odchýlkami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.