16. 11. 2019  22:43 Agnesa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Názov témy anglicky: Synthesis and physical properties of coordination compounds showing the magnetic bistability
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Abstrakt: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich bi- alebo multistabilitu fyzikálnych vlastností. Popri konvenčných anorganických, organických a polymérnych materiáloch sú koordinačné zlúčeniny alternatívou ponúkajúcou nové triedy látok s laditeľnými magnetickými, elektrickými a optickými vlastnosťami, čo umožňuje ich implementáciu do vysokokapacitných pamäťových nosičov, displejov, kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu (MRI) atď. Najvýznamnejšími triedami komplexov v tomto smere sú tzv. jednomolekulové magnety (z angl. „single molecule magnets“) a komplexy vykazujúce spinový prechod (z angl. „spin crossover“ jav), kde dokážeme ladiť ich magnetické správanie pomocou vonkajších podnetov – zmena teploty, tlaku, magnetického alebo elektrického poľa, svetelná expozícia... . Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude syntetizovať, štruktúrne a magneticky charakterizovať viacdentátne N- a N,O- donorové ligandy na báze (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu alebo saltrienu a ich komplexy s kovmi prvého prechodného radu. V takýchto typoch koordinačných zlúčenín sa predpokladá dosiahnutie magneticky laditeľnej bistability, ktorá môže byť využitá v rôznych odvetviach nanotechnológií. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria a osvojí si pokročilú organickú syntézu aromatických ligandov a ich následnú komplexáciu s prechodnými kovmi. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG difrakčná analýza) ako aj s vyšetrovaním ich magnetického správania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.