21. 11. 2019  16:37 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Název tématu anglicky: Synthesis and physical properties of coordination compounds showing the magnetic bistability
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Abstrakt: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich bi- alebo multistabilitu fyzikálnych vlastností. Popri konvenčných anorganických, organických a polymérnych materiáloch sú koordinačné zlúčeniny alternatívou ponúkajúcou nové triedy látok s laditeľnými magnetickými, elektrickými a optickými vlastnosťami, čo umožňuje ich implementáciu do vysokokapacitných pamäťových nosičov, displejov, kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu (MRI) atď. Najvýznamnejšími triedami komplexov v tomto smere sú tzv. jednomolekulové magnety (z angl. „single molecule magnets“) a komplexy vykazujúce spinový prechod (z angl. „spin crossover“ jav), kde dokážeme ladiť ich magnetické správanie pomocou vonkajších podnetov – zmena teploty, tlaku, magnetického alebo elektrického poľa, svetelná expozícia... . Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude syntetizovať, štruktúrne a magneticky charakterizovať viacdentátne N- a N,O- donorové ligandy na báze (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu alebo saltrienu a ich komplexy s kovmi prvého prechodného radu. V takýchto typoch koordinačných zlúčenín sa predpokladá dosiahnutie magneticky laditeľnej bistability, ktorá môže byť využitá v rôznych odvetviach nanotechnológií. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria a osvojí si pokročilú organickú syntézu aromatických ligandov a ich následnú komplexáciu s prechodnými kovmi. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG difrakčná analýza) ako aj s vyšetrovaním ich magnetického správania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.