Dec 6, 2019   2:27 p.m. Mikuláš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Title of topic in English: Synthesis and physical properties of coordination compounds showing the magnetic bistability
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Summary: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich bi- alebo multistabilitu fyzikálnych vlastností. Popri konvenčných anorganických, organických a polymérnych materiáloch sú koordinačné zlúčeniny alternatívou ponúkajúcou nové triedy látok s laditeľnými magnetickými, elektrickými a optickými vlastnosťami, čo umožňuje ich implementáciu do vysokokapacitných pamäťových nosičov, displejov, kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu (MRI) atď. Najvýznamnejšími triedami komplexov v tomto smere sú tzv. jednomolekulové magnety (z angl. „single molecule magnets“) a komplexy vykazujúce spinový prechod (z angl. „spin crossover“ jav), kde dokážeme ladiť ich magnetické správanie pomocou vonkajších podnetov – zmena teploty, tlaku, magnetického alebo elektrického poľa, svetelná expozícia... . Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude syntetizovať, štruktúrne a magneticky charakterizovať viacdentátne N- a N,O- donorové ligandy na báze (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu alebo saltrienu a ich komplexy s kovmi prvého prechodného radu. V takýchto typoch koordinačných zlúčenín sa predpokladá dosiahnutie magneticky laditeľnej bistability, ktorá môže byť využitá v rôznych odvetviach nanotechnológií. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria a osvojí si pokročilú organickú syntézu aromatických ligandov a ich následnú komplexáciu s prechodnými kovmi. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG difrakčná analýza) ako aj s vyšetrovaním ich magnetického správania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.