21. 11. 2019  6:11 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Názov témy anglicky: Principles of Urban Streets from Planting Green Point of View
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa v Bratislave začala vykonávať výsadba zelene na vysoko zaťažených radiálach mesta a hlavných uliciach. Nevytvára sa žiadaná systemizácia z hľadiska spolupôsobenia primárnej dopravnej funkcie ulice s funkciou mestotvornosti samotnej ulice. druhým spôsobom je tvorba zelene na metských bulvároch s verejnými priestormi. Riešenie sa bude vykonávať na dvoch radiálach/uliciach v mapovom podklade M 1:1 000. Cieľom bude zmapovanie súčasného stavu, vyhodnotenie problematiky správy zelene, ktorej sa v súčasnosti v meste Bratislava nevenuje žiadna pozornosť a vlastný návrh na komplexné riešenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.