19. 1. 2020  17:32 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Názov témy anglicky: Optimization of properties of ferrite-based soft magnetic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Šoka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Šoka, PhD.
Abstrakt: Podstatou diplomovej práce bude príprava a skúmanie práškových magneticky mäkkých keramických materiálov, konkrétne spinelových feritov, so zameraním na optimalizáciu ich vlastností pre využitie v nových aplikáciách. Jednotlivé parciálne ciele budú nasledovné: 1. Vykonajte rozbor súčasného stavu problematiky v predmetnej oblasti výskumu. 2. Zoznámte sa s technológiou syntézy feritov. 3. Prostredníctvom využitia moderných a pokročilých metód (röntgenová difrakcia, energiovo-disperzná röntgenová spektroskopia, teplotná závislosť magnetickej susceptibility, magnetizačné charakteristiky, frekvenčná závislosť komplexnej permeability) vyšetrite vplyv zvolených prímesí na vybrané štrukturálne a magnetické parametre pripravených materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.