Dec 7, 2019   3:27 a.m. Ambróz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Title of topic in English: Suitability assessment of SKPOS network stations for installation of InSAR artificial radar reflectors
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Czikhardt
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Richard Czikhardt
Summary: Družicová radarová interferometria (InSAR) je progresívna geodetická technika diaľkového prieskumu využívaná na sledovanie pohybovej aktivity zosuvov, poddolovaných území alebo aj jednotlivých stavebných objektov. Jej aplikačné využitie významne vzrástlo príchodom družicovej misie Sentinel-1, ktorá poskytuje voľne dostupné merania z územia celého Slovenska. Špecifikom InSAR je že monitorovacia sieť bodov – prirodzených radarových odrážačov – je „voľná sieť“, ktorá vyžaduje jednu časovú a jednu priestorovú väzbu. Transformáciu meraní Sentinel-1 do geodetického referenčného systému možno zabezpečiť len prostredníctvom „kolokácie“ (priameho prepojenia meracích zariadení) umelých radarových odrážačov s permanentnými meraniami Globálnych družicových systémov na určovanie polohy (GNSS). Cieľom práce je posúdenie vhodnosti permanentných staníc siete SKPOS pre ich kolokáciu s meraniami družíc Sentinel-1, a to v rámci pilotnej inštalácie umelých radarových odrážačov na našom území. Vzhľadom na existujúcu dostupnú literatúru si vypracovanie práce vyžaduje dobrú úroveň čítanej angličtiny. Téma je vypisovaná v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom ÚGKK.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.