13. 11. 2019  7:51 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Názov témy anglicky: Suitability assessment of SKPOS network stations for installation of InSAR artificial radar reflectors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Czikhardt
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Richard Czikhardt
Abstrakt: Družicová radarová interferometria (InSAR) je progresívna geodetická technika diaľkového prieskumu využívaná na sledovanie pohybovej aktivity zosuvov, poddolovaných území alebo aj jednotlivých stavebných objektov. Jej aplikačné využitie významne vzrástlo príchodom družicovej misie Sentinel-1, ktorá poskytuje voľne dostupné merania z územia celého Slovenska. Špecifikom InSAR je že monitorovacia sieť bodov – prirodzených radarových odrážačov – je „voľná sieť“, ktorá vyžaduje jednu časovú a jednu priestorovú väzbu. Transformáciu meraní Sentinel-1 do geodetického referenčného systému možno zabezpečiť len prostredníctvom „kolokácie“ (priameho prepojenia meracích zariadení) umelých radarových odrážačov s permanentnými meraniami Globálnych družicových systémov na určovanie polohy (GNSS). Cieľom práce je posúdenie vhodnosti permanentných staníc siete SKPOS pre ich kolokáciu s meraniami družíc Sentinel-1, a to v rámci pilotnej inštalácie umelých radarových odrážačov na našom území. Vzhľadom na existujúcu dostupnú literatúru si vypracovanie práce vyžaduje dobrú úroveň čítanej angličtiny. Téma je vypisovaná v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom ÚGKK.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.