22. 11. 2019  15:52 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatické segmentačné metódy biologických dát
Názov témy anglicky: Automatic segmentation methods for biological data
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť softvérové prostredie pre skúmanie rôznych segmentačných metód pre biologické dáta a ich vyhodnocovanie. Budú sa skúmať zavedené automatické postupy pomocou rôznych prahovacích metód, aj modifikácie metód používajúcich parciálne diferenciálne rovnice.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.