Dec 14, 2019   10:46 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Title of topic in English: Computer simulations of lytic polysaccharide monoxygenases
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Poliak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Poliak, PhD.
Summary: Celulóza a chitín predstavujú jeden z najrozšírenejších stavebných zložiek biomasy, ale zároveň sa vyznačujú aj vysokou chemickou stabilitou a nerozpustnosťou. Ich využitie ako obnoviteľných zdrojov v produkcii biopalív a chémii šetrnej k životnému prostrediu je preto veľkou výzvou. Ich vysoká nepoddajnosť sa skrýva v pevnej beta-glykozidovej väzbe medzi glukózovými jednotkami. Na ich rozklad v biotechnologickom priemysle sa v súčasnosti využívajú koktejly rôznych biodegradačných enzýmov. Monooxygenázy produkované niektorými hubami a baktériami predstavujú jednu z najzaujímavejších zložiek, pretože sú schopné samostatne a efektívne štiepiť túto odolnú väzbu využitím atómu medi koordinovaného v ich aktívnom centre. Mechanizmus tohto rozkladu a variabilita aktivity rôznych monooxygenáz na molekulárnej úrovni dosiaľ nie sú celkom známe. Lepší pohľad na ich fungovanie sa dá získať metódami výpočtovej chémie a molekulových simulácií. Zameraním tejto práce je štúdium týchto enzýmov, ich štruktúry a vlastností metódami kvantovej chémie a molekulovej mechaniky. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl a spozná možnosti výpočtovej chémie. Získané skúsenosti dokáže neskôr uplatniť v základnom chemickom a biochemickom výskume, ale aj vo vývoji nových liečiv.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.