26. 1. 2020  12:44 Tamara
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Justáž vertikálneho komparátora
Názov témy anglicky: Rectification of vertical comparator
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je kontrola geometrie a následná justáž vertikálneho komparátora. Vertikálny komparátor je zariadenie určené pre systémovú kalibráciu nivelačných prístrojov a lát. Počas kalibrácie komparátor zabezpečuje posun laty vo vertikálnom smere. Referenčná hodnota posunu laty je meraná interferometrom, pričom predpokladáme, že sú splnené nasledovné podmienky a to: nivelačná lata sa pohybuje po priamke a je umiestnená zvislo v každej polohe merania. Pre zabezpečenie požadovanej presnosti výsledkov kalibrácie je potrebná pravidelná kontrola týchto geometrických parametrov. V rámci diplomovej práce bude navrhnutý postup pre kontrolu priamočiarosti a kontrolu zvislosti nivelačnej laty a realizovaná séria opakovaných meraní, na základe ktorých bude vykonaná justáž zariadenia.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.