Nov 18, 2019   2:23 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania
Title of topic in English: Validation of spatial accuracy of airborne laser scanning
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Summary: V súčasnosti sú na území Slovenskej republiky dostupné dva primárne zdroje dát leteckého laserového skenovania (LLS). Sú to dáta poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) a dáta poskytované Národným lesníckym centrom (NLC). Tieto dáta je potrebné otestovať z hľadiska priestorovej presnosti a aj využiteľnosti vzhľadom na vybrané vedné aplikácie. Je pritom potrebné sa zamerať na: - Získanie dát vhodných na testovanie (napr. geodetické zameranie výškopisu, výsledky terestrického laserového skenovania, dáta sa fotogrametrického skenovania reliéfu a pod.) - Harmonizáciu výškových a polohových referenčných systémov a celkovú analýzu relevantnosti testovacích dát z hľadiska použiteľnosti na rozličné formy testovania. - Analýzu existujúcich metodík pre testovanie, prípadne na návrh vhodných testovacích metód. - Otestovanie dostupných dát LSS vzhľadom na rôzne formy georeliéfu (rovina, členité územie), vegetačného krytu, spevnenia povrchu a pod. - Podrobná analýza výsledkov, vzhľadom na rozličné povrchy, ale aj vlastnosti krajiny (sklon, krivosť a pod).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.