9. 12. 2019  11:20 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania
Názov témy anglicky: Validation of spatial accuracy of airborne laser scanning
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sú na území Slovenskej republiky dostupné dva primárne zdroje dát leteckého laserového skenovania (LLS). Sú to dáta poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) a dáta poskytované Národným lesníckym centrom (NLC). Tieto dáta je potrebné otestovať z hľadiska priestorovej presnosti a aj využiteľnosti vzhľadom na vybrané vedné aplikácie. Je pritom potrebné sa zamerať na: - Získanie dát vhodných na testovanie (napr. geodetické zameranie výškopisu, výsledky terestrického laserového skenovania, dáta sa fotogrametrického skenovania reliéfu a pod.) - Harmonizáciu výškových a polohových referenčných systémov a celkovú analýzu relevantnosti testovacích dát z hľadiska použiteľnosti na rozličné formy testovania. - Analýzu existujúcich metodík pre testovanie, prípadne na návrh vhodných testovacích metód. - Otestovanie dostupných dát LSS vzhľadom na rôzne formy georeliéfu (rovina, členité územie), vegetačného krytu, spevnenia povrchu a pod. - Podrobná analýza výsledkov, vzhľadom na rozličné povrchy, ale aj vlastnosti krajiny (sklon, krivosť a pod).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.