18. 1. 2020  4:55 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Deep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
Názov témy anglicky: Deep-learning networks based on forward-backward nonlinear diffusion for classification of Natura 2000 habitats
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Abstrakt: V práci budú vytvorené nové metódy pre deep-learning na báze riešenia dopredno-spätných nelineárnych difúznych rovníc na topologických grafových štruktúrach s aplikáciou na klasifikáciu biotopov Natura 2000.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.