5. 6. 2020  5:22 Laura
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa vybraných Schiffových báz
Názov témy anglicky:
Influence of substituents on the electrochemical behaviour of the selected Schiff bases
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt:
Schiffove bázy sú bežnými meziproduktami enzymatických reakcií alebo sa syntetizujú umelo a okrem iného sa využívajú pri syntéze komplexných zlúčenín na báze kovov, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom bakalárskej práce bude vyskúmať vplyv rôznych typov substituentov na oxidačno-redukčné vlastnosti príslušných Schiffových báz.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FCHPT
43403_4B Telesná výchova