11. 12. 2019  9:26 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Regresívna approximácia množiny dát polynómami v MATLABe
Názov témy anglicky: Regression approximation of dataset by polynomials in MATLAB
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Abstrakt: Príkladom regresívnej aproximácie množiny dát je štandardná metóda najmenších štvorcov, kde sa minimalizuje vzdialenosť medzi prvkami množiny a priamkou (polynómom 1. stupňa, P1). Cieľom práce bude zovšeobecniť túto metódu pre prípad, keď priamka P1 bude nahradená polynómom Pn ľubovoľného stupňa n. Súčasťou práce bude aj grafické a analytické porovnanie výsledkov dosiahnutých pre rôzne stupne polynómov Pn v prostredí softvéru MATLAB.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.