Feb 21, 2020   10:42 a.m. Eleonóra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Title of topic in English: Development of composition and properties of hybrid H-cement under hydrothermal conditions
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude ohodnotiť vhodnosť použitia hybridného H-cementu v náročných podmienkach hydrotermálnych vrtov. Testovanie cementových pást bude realizované v laboratórnom autokláve, pričom podmienky budú simulovať reálne prostredie v hydrotermálnych vrtoch lokality Ďurkov pri Košiciach (teplota, tlak, zloženie vody). Výroba hybridného H-cementu s nízkym obsahom portlandského slinku (20 hm.%) je energeticky úsporná, spĺňa ekologické nároky na znižovanie emisií a k udržateľnosti rozvoja pri súčasnej ochrane životného prostredia prispieva aj zužitkovaním odpadových materiálov. V porovnaní s bežnými portlandskými cementami sú hybridné cementy vďaka tvorbe „gélových“ hydratačných produktov chemicky a tepelne odolnejšie. Vývoj zloženia, štruktúry a mechanických vlastností cementových materiálov v daných podmienkach bude študovaný a ohodnotený pomocou dostupných analytických metód (RTG, TGA, ortuťová porozimetria) a meraním pevnosti v tlaku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.