18. 11. 2019  12:41 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Názov témy anglicky: Errors in the real estate cadastre in the context of the development in property relations.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Abstrakt: Štúdia vývoja majetkových a územných pomerov od obdobia stabilného katastra vo vybranej lokalite. Prehľad systémov evidovania vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam. Charakteristika stavu vlastníckych a užívacích pomerov v lokalite. Miera rozdrobenosti pôdy a rozdrobenosti vlastníctva. Chybné a chýbajúce údaje v súbore popisných informácií, ich dôvody a možnosti odstránenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.