14. 11. 2019  2:45 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Názov témy anglicky: Design and automation of processing of spatial factors affecting forest stand damage
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza priestorových faktorov vplývajúcich na náchylnosť lesných porastov na poškodenie a ich odvodenie na základe aktuálnych priestorových dát. Medzi vstupné faktory patria najmä vzdialenosť od poškodených lesných porastov, vegetačné indexy vypočítané na základe družicových dát, priestorové parametre územia odvodené z digitálnych výškových modelov a pod. Doteraz vytvorené predikčné modely sú založené na rôznych matematických metódach a princípoch spracovania v prostredí GIS, ale aj pomocou špecializovaných softvérových nástrojov vytvorených v programovacom jazyku Python. Niektoré metódy si vyžadujú špeciálnu prípravu a štatistickú analýzu vstupných dát, analýzu nezávislosti vstupných faktorov alebo aj kvantifikáciu ich vplyvu. Výsledkom diplomovej práce by mal byť návrh a automatizácia týchto procesov na analýzu a spracovanie vstupných faktorov vychádzajúcich z aktuálnych priestorových dát, ale aj na základe ich známych hodnôt v poškodených lesných porastoch v rozmedzí viac ako desať rokov, počas ktorých boli postihnuté oblasti sledované. Uvedené parametre boli dlhodobo sledované v oblastiach najviac postihnutých kalamitou, a to konkrétne vo Vysokých Tatrách na Slovensku a na Šumave v Českej republike. Praktickým výsledkom diplomovej práce by mali byť predovšetkým nástroje na kvantifikáciu vplyvu priestorových parametrov odvodených z aktuálnych digitálnych výškových modelov, ako aj na základe aktuálnych družicových dát (Landsat alebo Sentinel-2). Zvýšenie presnosti vstupných dát na základe dostupných dátových zdrojov a vytvorenie vhodných nástrojov na ich spracovanie a analýzu by mali viesť k zvýšeniu spoľahlivosti existujúcich predikčných modelov, ktoré sú v súčasnosti vyvíjané v spolupráci s Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.