Nov 17, 2019   8:19 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom
Title of topic in English: Computer modelling of flows induced by fire
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Summary: Počítačové modelovanie komplexných javov súvisiacich s požiarom už dnes dosahuje vysokú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Súčasné simulátory požiarov už umožňujú zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov a modelovať priebeh požiaru a jeho účinky v rôznych prostrediach. Cieľom diplomovej práce bude oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými v programovom systéme FDS (Fire Dynamics Simulator), otestovať vybrané časti systému a skúmať prúdenia vyvolané požiarom v danom priestore. Výskum bude zahŕňať prípravu vstupných parametrov pre simuláciu a realizáciu a vyhodnotenie výsledkov simulácie.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MPM Mathematical and Computational Modeling

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.