19. 11. 2019  14:46 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom
Názov témy anglicky: Computer modelling of flows induced by fire
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Abstrakt: Počítačové modelovanie komplexných javov súvisiacich s požiarom už dnes dosahuje vysokú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Súčasné simulátory požiarov už umožňujú zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov a modelovať priebeh požiaru a jeho účinky v rôznych prostrediach. Cieľom diplomovej práce bude oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými v programovom systéme FDS (Fire Dynamics Simulator), otestovať vybrané časti systému a skúmať prúdenia vyvolané požiarom v danom priestore. Výskum bude zahŕňať prípravu vstupných parametrov pre simuláciu a realizáciu a vyhodnotenie výsledkov simulácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.