24. 1. 2020  19:25 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov
Názov témy anglicky: Design of jig for assembly of sub-groups of timber houses
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Abstrakt: Riešenie diplomovej práce bude prebiehať vo firme Lega, a.s. Komjatice. Očakávané prínosy práce budú v návrhoch vylepšenia montážneho procesu. Cieľom práce je navrhnúť prípravok, ktorý zabezpečí zníženie prácnosti montáže na vybranom pracovisku. Body zadania: 1 História montáže 2 Súčasný stav vo firme Lega, a.s. Komjatice 3 Návrh prípravku na montáž podskupín drevodomov 4 ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.