12. 12. 2019  5:11 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
Název tématu anglicky: Numerical Study of Selected Effects for SHM purposes.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Abstrakt: Študent vypracuje numerickú a experimentálnu štúdiu pre účely Structural Health Monitoring-u (SHM) mosta väčšieho rozpätia (cca 200m). Súčasťou práce bude podrobný MKP model Prístavného mosta cez Dunaj v Bratislave s uvážením rôzneho stupňa poškodenia ložísk medzi ŽB mostovkou a oceľovou konštrukciou. V štúdii sa overia naslededujúce skutočnosti: 1. Vplyv náhlej zmeny trecej sily v ložiskách a z toho vyplývajúce dynamické účinky, najmä dynamický súčiniteľ. Doplňujúcou úlohou bude prešetrenie aj niektorých ďalších efektov ako napr. vplyv účinkov vetra podľa skutočných rýchlostí nameraných anemometrom na vybrané prierezy, príp. iné. Overenie účinkov vetra bude slúžiť pre kombináciu zaťažení, ktorú je potrebné uvažovaťť pre účey SHM za plnej prevádzky mosty. Pri určovaní účinkov zaťažení sa uváži aj zaťaženie od dopravy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.