Nov 20, 2019   0:08 a.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
Title of topic in English: Numerical Study of Selected Effects for SHM purposes.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Summary: Študent vypracuje numerickú a experimentálnu štúdiu pre účely Structural Health Monitoring-u (SHM) mosta väčšieho rozpätia (cca 200m). Súčasťou práce bude podrobný MKP model Prístavného mosta cez Dunaj v Bratislave s uvážením rôzneho stupňa poškodenia ložísk medzi ŽB mostovkou a oceľovou konštrukciou. V štúdii sa overia naslededujúce skutočnosti: 1. Vplyv náhlej zmeny trecej sily v ložiskách a z toho vyplývajúce dynamické účinky, najmä dynamický súčiniteľ. Doplňujúcou úlohou bude prešetrenie aj niektorých ďalších efektov ako napr. vplyv účinkov vetra podľa skutočných rýchlostí nameraných anemometrom na vybrané prierezy, príp. iné. Overenie účinkov vetra bude slúžiť pre kombináciu zaťažení, ktorú je potrebné uvažovaťť pre účey SHM za plnej prevádzky mosty. Pri určovaní účinkov zaťažení sa uváži aj zaťaženie od dopravy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.