18. 11. 2019  19:28 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
Názov témy anglicky: Numerical Study of Selected Effects for SHM purposes.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Abstrakt: Študent vypracuje numerickú a experimentálnu štúdiu pre účely Structural Health Monitoring-u (SHM) mosta väčšieho rozpätia (cca 200m). Súčasťou práce bude podrobný MKP model Prístavného mosta cez Dunaj v Bratislave s uvážením rôzneho stupňa poškodenia ložísk medzi ŽB mostovkou a oceľovou konštrukciou. V štúdii sa overia naslededujúce skutočnosti: 1. Vplyv náhlej zmeny trecej sily v ložiskách a z toho vyplývajúce dynamické účinky, najmä dynamický súčiniteľ. Doplňujúcou úlohou bude prešetrenie aj niektorých ďalších efektov ako napr. vplyv účinkov vetra podľa skutočných rýchlostí nameraných anemometrom na vybrané prierezy, príp. iné. Overenie účinkov vetra bude slúžiť pre kombináciu zaťažení, ktorú je potrebné uvažovaťť pre účey SHM za plnej prevádzky mosty. Pri určovaní účinkov zaťažení sa uváži aj zaťaženie od dopravy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.