19. 11. 2019  16:00 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Názov témy anglicky: Influence of metakaolin admixture on sulphate corrosion of cement pastes and mortars
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Abstrakt: Práca bude mať experimentálny charakter. Cieľom je overiť, či prímes metakaolínu, ktorý je aktívnym puzolánom, má schopnosť zvýšiť odolnosť cementových kompozitov proti pôsobeniu roztokov síranov. Puzolánové prímesi majú vo všeobecnosti schopnosť znižovať priepustnosť cementových kompozitov, znižovať obsah hydroxidu vápenatého a zvyšovať obsah C-S-H fáz v hydratovanom cemente. Tieto faktory prispievajú k zvýšeniu odolnosti cementových kompozitov proti pôsobeniu roztokov síranov. V prípade pridania prímesi metakaolínu sa však v cementovom kompozite zvyšuje obsah Al2O3 a tým sa potenciálne zvyšuje riziko vzniku etringitu a následne expanzie vzoriek. V priebehu práce sa pripravia cementové kompozity s prímesou metakaolínu a ich vlastnosti sa budú porovnávať s porovnávacou vzorkou. Medzi sledované parametre patrí pevnosť v tlaku a dĺžkové zmeny vzoriek. Mikroštruktúra a prítomnosť etringitu vo vzorke sa bude zisťovať termickou analýzou a elektrónovou rastrovacou mikroskopiou. Práca vyžaduje viacmesačné obdobie uloženia vzoriek v agresívnom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.