22. 11. 2019  15:58 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesami
Názov témy anglicky: Drying shrinkage of cementitious composites with mineral admixtures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce je zameraný na možnosť zníženia zmrašťovanie cementových kompozitov pri ich tvrdnutí. V rámci experimentálnych prác sa pripravia cementové kaše a malty. Ako prímes sa použije metakaolín, sadra (sadrovec) a mikromletý vápenec. Na pripravených vzorkách sa budú merať dĺžkové zmeny, pevnosť v tlaku, objemová hmotnosť a podobne. Výsledky sa porovnajú s výsledkami vzorky malty bez prímesí. Mikroštruktúra a prítomnosť etringitu vo vzorke sa bude zisťovať termickou analýzou a elektrónovou rastrovacou mikroskopiou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.