20. 11. 2019  2:25 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochrany
Názov témy anglicky: Mobile data collection for cultural heritage protection
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tibor Lieskovský, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sa zvyšuje množstvo dostupných priestorových dát, ktoré sú využiteľné na účely pamiatkovej ochrany kultúrneho dedičstva na území Slovenskej republiky. Medzi tieto dáta patria najmä výsledky diaľkového prieskumu Zeme (kolmé letecké a družicové snímky, letecké laserové skenovanie), ale aj dáta prístupné vo forme webových mapových služieb ako napr. katastrálne mapy, historické mapovania, štátne mapové diela a pod. V praxi spojenej s pamiatkovou ochranou sa ukazuje potreba overenia poznatkov získaných z týchto podkladov v teréne, prípadne ich aktualizácie. Cieľom práce je: - Analýza požiadaviek používateľov (primárne Pamiatkového úradu Slovenskej republiky). - Testovanie dostupných hardvérových zariadení na mobilný zber dát, ako sú napr. rozličné turistické GNSS zariadenia, mobilné telefóny a iné špecializované GIS zariadenia. Tieto zariadenia budú testované z hľadiska presnosti v rozličných typoch terénu, ergonómie, výdrže a celkovej praktickej použiteľnosti. - Testovanie vybraných softvérových produktov určených na mobilný zber dát. Pričom je potrebné sa zamerať na ich možnosti využitia dostupných priestorových dát (rastrové dáta, webové mapové služby, vektorové dáta), ako aj na licenčné modely používania softvéru, možnosti vytvárania a editácie vlastných dát a možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania. - Navrhnutie a testovanie dátového modelu na mobilný zber dát vhodného na účely pamiatkovej ochrany. - Navrhnutie, testovanie a optimalizácia procesov zberu a harmonizácie dát vo viacpoužívateľskom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.