20. 1. 2020  21:18 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka
Názov témy anglicky: High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Nitritácia, t.j. oxidácia amoniaku v odpadových vodách len na dusitany (nie na dusičnany) je alternatívny proces, ktorý šetrí kyslík na oxidáciu a organický substrát na denitrifikáciu. Diplomová práca bude v laboratórnych modeloch riešiť vplyv vybraných faktorov na nábeh, udržanie a účinnosť nitritácie. Testovať sa bude napr. vplyv koncentrácie amoniaku v odpadovej vode, vplyv nedisociovaných foriem amoniaku a dusitanov, vplyv reálneho zloženia kalovej vody atď.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.