29. 10. 2020  3:18 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odstraňovanie fosforu z odpadovej vody
Název tématu anglicky:
Phosphorus removal from wastewater
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca bude zameraná na overenie zrážania fosforu v rôznych druhoch odpadových vôd (napr. biologicky vyčistenej a kalovej vody). V laboratórnych testoch sa overí využitie rôznych zrážacích činidiel a zistí sa okrem reálnych limitov zrážania aj vplyv na kvalitu zrazenín a na ďalšie ukazovatele odpadových vôd ako je redukcia organického znečistenia, nerozpustených látok, amoniaku, mikropolutantov atď. Testy budú realizované vo vodách z rôznych ČOV a z rôznych systémov aktivácie (zvýšené biologické odstraňovanie fosforu, kombinácia biologického a chemického odstraňovania, samotné chemické odstraňovanie). Vzhľadom na vyšší počet experimentov je práca určená 2 bakalárskym študentom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.