14. 12. 2019  1:02 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Názov témy anglicky: Redox active metallocomplexes exhibiting antiproliferative properties studied by spectroscopic and electrochemical methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Abstrakt: Práca zahŕňa štúdium širokej palety novo pripravených komplexov prechodných kovov hlavne s ligandmi na báze tiosemikarbazónov, ktoré vykazujú významnú biologickú aktivitu. Ukázalo sa, že cytotoxicita komplexov bola spojená s generáciou ROS (reaktívne formy kyslíka) ako aj s inhibíciou ribonukleotidovej reduktázy. Protinádorová aktivita sa testovala na rôznych rakovinových i zdravých bunkách pomocou kolorimetrického MTT testu, pričom v niektorých prípadoch bola až 50-násobne vyššia než pre cis-platinu. Z tohto dôvodu majú tieto komplexy vysoký potenciál využitia pri liečbe nádorov rezistentných voči cis-platine. Výskum bude zameraný na elektrochemickú charakterizáciu týchto komplexov v DMSO a vo vodnom prostredí, skúmanie reverzibility redukčných dejov, lokalizáciu redoxného centra, identifikáciu paramagnetických produktov, ako aj ich schopnosť generovať ROS v prítomnosti molekulového kyslíka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.