11. 12. 2019  17:11 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Názov témy anglicky: Preparation and Properties of PLA Fibres for Textile Applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti je veľký tlak na znižovanie odpadu z polymérov vyrobených z fosílnych zdrojov. K navýšeniu takéhoto odpadu prispievajú i syntetické vlákna, preto je úlohou súčasnosti zvýšiť produkciu vlákien z polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. K takýmto polymérom patrí i kyselina polymliečna (PLA). Zatiaľ vyrobené vlákna z PLA nedosahujú požadované vlastnosti vlákien vyrobených zo syntetických polymérov. Bakalárska práca bude zameraná na prípravu vlákien z kyseliny polymliečnej (PLA) modifikovaných nízkomolekulovými aditívami - zmäkčovadlami. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie zmäkčovadla na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, termické, mechanickofyzikálne a termomechanické vlastnosti pripravených modifikovaných PLA vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.