21. 1. 2020  18:50 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.
Názov témy anglicky: Influence of farmaceuticals on respirometric activity of sewage sludge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: V odpadových vodách sú prítomné zmesi rôznych farmaceutík, ktoré môžu ovplyvňovať biologické procesy na ČOV. Diplomová práca sa bude zaoberať vplyvom vybraných farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu. Rýchlosti spotreby kyslíka kalov budú sledované v laboratórnych podmienkach v prítomnosti vybraných antibiotík, analgetík a iných liečiv.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.