Nov 20, 2019   4:38 a.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Title of topic in English: Summary of Current Knowledge About Electromagnetic Smog in Environment
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyziky a biológie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať elektromagnetické žiarenie z pohľadu fyzikálnej podstaty, t.j. pôvod a výskyt v životnom prostredí moderného človeka. Ďalej sa opíšu spôsoby merania elektromagnetického smogu. Na základe odborných prác publikovaných v poslednom desaťročí sa sumarizujú výsledky výskumu späté s kvantifikáciou biologického účinku elektromagnetického smogu. Súčasťou práce môže byť experimentálne určenie elektromagnetického smogu v centre Starého mesta (obvod Bratislava I).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.