Nov 19, 2019   11:12 a.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Title of topic in English: Multigroup cross-section processing for neutronic calculations
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Summary: V rámci práce sa študent oboznámi so základnými procesmi spracovania mnoho-skupinových mikroskopických účinných prierezov do formátu viac-skupinových konštánt optimalizovaných pre požadovanú aplikáciu. Teoretická časť práce bude zameraná na jednotlivé formáty knižníc účinných prierezov z pohľadu energetickej štruktúry, vplyv váhovej funkcie na proces spracovania účinných prierezov a jej spôsoby stanovovania, a možnosti zohľadnenia priestorových a energetických porúch. Študent na základe získaných poznatkov navrhne výpočtovú schému, ktorú pomocou vybraného programovacieho jazyka zautomatizuje. Na záver práce si študent dosiahnuté výsledky overí pomocou testovacej úlohy a zhodnotí výhody a nevýhody metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-JFI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.