21. 10. 2019  6:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Názov témy anglicky: Multigroup cross-section processing for neutronic calculations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Abstrakt: V rámci práce sa študent oboznámi so základnými procesmi spracovania mnoho-skupinových mikroskopických účinných prierezov do formátu viac-skupinových konštánt optimalizovaných pre požadovanú aplikáciu. Teoretická časť práce bude zameraná na jednotlivé formáty knižníc účinných prierezov z pohľadu energetickej štruktúry, vplyv váhovej funkcie na proces spracovania účinných prierezov a jej spôsoby stanovovania, a možnosti zohľadnenia priestorových a energetických porúch. Študent na základe získaných poznatkov navrhne výpočtovú schému, ktorú pomocou vybraného programovacieho jazyka zautomatizuje. Na záver práce si študent dosiahnuté výsledky overí pomocou testovacej úlohy a zhodnotí výhody a nevýhody metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.