14. 12. 2019  7:01 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental
Názov témy anglicky: The economic efficiency of the investment project of introducing a new electrolyte at Continental
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Teoretické aspekty investovania. Charakteristika investičného projektu zavedenia nového elektrolitu na oddelení galvaniky: zámer, technické a technologické parametre. Stanovenie základných očakávaných ekonomických parametrov investičného projektu: doba životnosti, zdroje financovania, peňažné toky investičného projektu (príjmy a výdavky), požadovaná miera výnosu. Výber kritérií a výpočet ekonomickej efektívnosti investičného projektu. Hodnotenie rizík (analýza citlivosti investičného projektu na zmenu základných parametrov). Hodnotenie vplyvu realizácie projektu na strategické ciele.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.