9. 12. 2019  8:13 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Názov témy anglicky: Ecotoxicological Impact of Arsenic on Selected Species of Organisms
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ronald Zakhar
Abstrakt: Bakalárska práca nadväzuje na predchádzajúci výskum, ktorý bol zameraný na posúdenie vplyvu arzénu na aktivitu aeróbnej biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Cieľom práce bude posúdenie ekotoxikologického účinku arzénu na vybrané druhy organizmov (anaeróbny kal, ryby, perloočky, žiabronôžku soľnú, cibuľu kuchynskú a semená horčice bielej) pomocou BMP testov a testov toxicity. Pomocou týchto testov sa stanoví, ktoré koncentrácie arzénu sú dostatočne vysoké na to, aby spôsobili smrteľné, subletálne (t.j. zníženie rastu, zhoršenú reprodukciu, zmeny správania, zníženie veľkosti organizmov a pod.) alebo všeobecne nepriaznivé účinky v sledovaných organizmoch. Zároveň ekotoxikologické biotesty určia hraničnú koncentráciu arzénu, pri ktorej je ešte možný život testovaných organizmov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.