10. 12. 2019  5:59 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Název tématu anglicky: Separation of azeotropic mixture in the presence of ionic liquid
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti „zeleného“ extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené v prostredí EXCELu, prípadne MATLABu. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude otestovať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny a nájsť vhodné pracovné podmienky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.