Nov 13, 2019   8:38 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Title of topic in English: Separation of azeotropic mixture in the presence of ionic liquid
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Summary: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti „zeleného“ extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené v prostredí EXCELu, prípadne MATLABu. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude otestovať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny a nájsť vhodné pracovné podmienky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.