15. 12. 2019  16:40 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – voda
Názov témy anglicky: Regeneration of ionic liquid used for the separation of alcohol - water azeotropic system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Abstrakt: Úlohou práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu iónovej kvapaliny. Diplomová práca má experimentálny aj výpočtový charakter. Úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude nájsť, resp. otestovať vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité pre návrh separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.