29. 1. 2020  0:10 Gašpar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Názov témy anglicky: Guaranteed identification and its use in hybrid modelling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: V procesnom priemysle často nastáva situácia, keď je časovo a finančne náročné vytvoriť (mechanický, fyzikálny) matematický model riadeného procesu. V týchto prípadoch sa ako veľmi účinná náhrada za takýto model uplatňujú približné vstupno-výstupné modely. Tieto majú často pre jednoduchosť lineárny tvar a musia byť identifikované z nameraných údajov. Cieľom tejto práce je skúmať identifikáciu vstupno-výstupných modelov pomocou metódy garantovaného odhadu a možnosti použitia tejto metódy pri hybridnom modelovaní, t.j. pri kombinácii vstupno-výstupných modelov s jednoduchými (nepresnými) mechanickými modelmi. Úlohy: - Osvojenie si problematiky garantovaného odhadu - Použitie metódy garantovaného odhadu pre identifikáciu vstupno-výstupných modelov - Použitie metódy garantovaného pre hybridné modelovanie - Porovnanie hybridného a vstupno-výstupného modelovania na zvolenom príkladeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.