10. 4. 2020  15:06 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Název tématu anglicky: Advanced identification and purity control of complexes with known crystal structure by powder diffraction analysis.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Abstrakt: Štandardná metóda kvalitatívnej difrakčnej analýzy polykryštalických vzoriek je založená na porovnaní experimentálneho difraktogramu s referenčnými záznamami, ktoré sú uložené v komerčnej databáze práškových difrakčných záznamov. Avšak aktualizácia takejto databázy o nové prírastky je pomerne zložitý a najmä zdĺhavý proces a následne i finančne náročný pre užívateľa. Pre nové komplexné zlúčeniny pripravené na našom pracovisku preto nieje možné použiť túto štandardnú metódu. Avšak veľkú väčšinu komplexov sa podarilo pripraviť aj vo forme monokryštálu, čo umožnilo vyriešiť ich kryštálovú štruktúru. Údaje z vyriešenej kryštálovej štruktúry je potom možné použiť na porovnanie s experimentálnym práškovým difraktogramom LeBailovou metódou. Toto je dôležité pre následnú charakterizáciu práškovej vzorky nepriamymi metódami, pretože celá vzorka môže obsahovať ďalšie kryštalické prímesy (nieje čistá), alebo je vzorky málo a opakovanou syntézou nemusíme získať čistú látku, prípadne získame látku s inou kryštálovou štruktúrou než je vyriešená (polymorfy).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.