Jun 3, 2020   9:21 a.m. Karolína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Title of topic in English:
Advanced identification and purity control of complexes with known crystal structure by powder diffraction analysis.
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Štandardná metóda kvalitatívnej difrakčnej analýzy polykryštalických vzoriek je založená na porovnaní experimentálneho difraktogramu s referenčnými záznamami, ktoré sú uložené v komerčnej databáze práškových difrakčných záznamov. Avšak aktualizácia takejto databázy o nové prírastky je pomerne zložitý a najmä zdĺhavý proces a následne i finančne náročný pre užívateľa. Pre nové komplexné zlúčeniny pripravené na našom pracovisku preto nieje možné použiť túto štandardnú metódu. Avšak veľkú väčšinu komplexov sa podarilo pripraviť aj vo forme monokryštálu, čo umožnilo vyriešiť ich kryštálovú štruktúru. Údaje z vyriešenej kryštálovej štruktúry je potom možné použiť na porovnanie s experimentálnym práškovým difraktogramom LeBailovou metódou. Toto je dôležité pre následnú charakterizáciu práškovej vzorky nepriamymi metódami, pretože celá vzorka môže obsahovať ďalšie kryštalické prímesy (nieje čistá), alebo je vzorky málo a opakovanou syntézou nemusíme získať čistú látku, prípadne získame látku s inou kryštálovou štruktúrou než je vyriešená (polymorfy).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.