3. 6. 2020  14:43 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou.
Názov témy anglicky:
Advanced identification and purity control of complexes with known crystal structure by powder diffraction analysis.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Abstrakt:
Štandardná metóda kvalitatívnej difrakčnej analýzy polykryštalických vzoriek je založená na porovnaní experimentálneho difraktogramu s referenčnými záznamami, ktoré sú uložené v komerčnej databáze práškových difrakčných záznamov. Avšak aktualizácia takejto databázy o nové prírastky je pomerne zložitý a najmä zdĺhavý proces a následne i finančne náročný pre užívateľa. Pre nové komplexné zlúčeniny pripravené na našom pracovisku preto nieje možné použiť túto štandardnú metódu. Avšak veľkú väčšinu komplexov sa podarilo pripraviť aj vo forme monokryštálu, čo umožnilo vyriešiť ich kryštálovú štruktúru. Údaje z vyriešenej kryštálovej štruktúry je potom možné použiť na porovnanie s experimentálnym práškovým difraktogramom LeBailovou metódou. Toto je dôležité pre následnú charakterizáciu práškovej vzorky nepriamymi metódami, pretože celá vzorka môže obsahovať ďalšie kryštalické prímesy (nieje čistá), alebo je vzorky málo a opakovanou syntézou nemusíme získať čistú látku, prípadne získame látku s inou kryštálovou štruktúrou než je vyriešená (polymorfy).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.