26. 10. 2020  14:03 Demeter
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Název tématu anglicky:
Crystallographic analysis as a tool for purity control and characterization of complexes with unknown crystal structure by powder diffraction analysis.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Abstrakt: Kryštalografická analýza je pravdepodobne najdôležitejším krokom pri riešení kryštálovej štruktúry a to tak z monokryštálu ako aj z prášku (polykryštalickej vzorky). Je to metóda určená pre nájdenie mriežkových parametrov a priestorovej grupy neznámej kryštalickej vzorky, ktorá predpokladá vysoko kvalitné experimentálne difrakčné údaje. Po úspešnom získaní kryštalografických údajov je teda možné pokračovať riešením kryštálovej štruktúry, ale v prípade polykryštalickej vzorky sa dajú tiež použit pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou. Ak sú vo vzorke kryštalické prímesy, môžeme na základe kryštalografických údajov jednoznačne identifikovať difrakcie od týcho prímesí. Kryštalografické údaje nám taktiež poskytujú ďalšie kritérium pre vyhladávanie v štruktúrnych databázach (okrem chemického zloženia), čo nám pomôže zistiť, či takáto vzorka už nebola syntetizovaná a štruktúrne charakterizovaná.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.