Jun 3, 2020   9:26 a.m. Karolína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy.
Title of topic in English:
Crystallographic analysis as a tool for purity control and characterization of complexes with unknown crystal structure by powder diffraction analysis.
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Summary:
Kryštalografická analýza je pravdepodobne najdôležitejším krokom pri riešení kryštálovej štruktúry a to tak z monokryštálu ako aj z prášku (polykryštalickej vzorky). Je to metóda určená pre nájdenie mriežkových parametrov a priestorovej grupy neznámej kryštalickej vzorky, ktorá predpokladá vysoko kvalitné experimentálne difrakčné údaje. Po úspešnom získaní kryštalografických údajov je teda možné pokračovať riešením kryštálovej štruktúry, ale v prípade polykryštalickej vzorky sa dajú tiež použit pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou. Ak sú vo vzorke kryštalické prímesy, môžeme na základe kryštalografických údajov jednoznačne identifikovať difrakcie od týcho prímesí. Kryštalografické údaje nám taktiež poskytujú ďalšie kritérium pre vyhladávanie v štruktúrnych databázach (okrem chemického zloženia), čo nám pomôže zistiť, či takáto vzorka už nebola syntetizovaná a štruktúrne charakterizovaná.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.